top of page
Wheelchair Icon

LONDRA ENGELLİLER DERNEĞİ HAKKINDA

Derneğimiz başta ortopedikler olmak üzere tüm engellilerin; Ekonomik, sosyal, kültürel ve mesleki  hak ve çıkarlarının korunup geliştirilmesini;

Her alandaki ayrımcı uygulama ve düzenlemelerin giderilmesini;

Toplumun diğer kesimleriyle eşit hak ve olanaklara sahip, özel gereksinimleri sürekli dikkate alınan, özgür, üretken bireyler olarak toplum yaşamına etkin katılımlarını sağlamaktır.

DERNEĞİN ÇALIŞMALARI

Dernek belirtilen amaca ulaşmak için aşağıdaki çalışmaları yapar;

1) Sosyal devletin tüm kurumlarıyla işlerlik kazanması için çalışmalar yürütmek, engellilerin tüm sağlık, eğitim ve diğer hizmetlerden ücretsiz yararlanması, insanca yaşama koşullarının yaratılması doğrultusunda mücadele vermek.

2) Engelliliği yaratan koşulların önlenmesi, tedavi edilmesi ve tedavinin geliştirilmesi doğrultusunda çalışmalar yapmak, kamuoyunu bilgilendirmek ve bilinçlendirmek, ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği yapmak, ortak çalışmalar düzenlemek, düzenlenmiş çalışma ve etkinliklere katılmak, ulusal ve uluslararası katılımlı toplantılar, etkinlikler, sergiler düzenlemek.

3) Derneğin amaç ve çalışmalarını kamuoyuna duyurmak ve şubeler arası iletişimi gerçekleştirmek amacıyla süreli veya süresiz yayınlar yapmak, dijital ortamda web sayfası, yayın hazırlamak ve kamuoyuna ulaştırmak veya dernek amaçlarına uygun yayınları çıkaran kuruluşlarla işbirliği yapmak.

4) Engellilerin yararlanacakları sağlık, sosyal, eğitim ve spor amaçlı modern rehabilitasyon, fizik tedavi ve bakım merkezleri, tesisler, tatil köyleri kurmak veya kurulmasını desteklemek, modern tıbbi araç ve gereçleri satın almak, üretmek veya bunları üreten kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.

5) Toplum yaşamına katılımı sınırlayan, kısıtlayan ve önleyen fiziki çevre koşullarının, mimari düzenlemelerin, toplu ulaşım sistemlerinin herkes için ulaşılabilir hale getirilmesi için çalışmak, gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasına katılmak, yürürlükteki mevzuatın uygulanması için çaba göstermek, merkezi hükümet ve yerel yönetimlerle bu alanda işbirliği yapmak.

6) Ulusal ve uluslararası mevzuatın sağladığı tüm olanaklardan yararlanmak, engellilerin hak ve özgürlüklerinden yararlanmaları için idari ve hukuki girişimleri yapmak, engellilerin ilgili tüm kurul, kurum ve kuruluşlarda temsilini sağlamak.

7) Engellilerin hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi amacıyla ulusal ve uluslararası ilişkiler kurmak, engellilerin ulusal ve uluslararası üst örgütlerine üye olmak, kuruluşuna katılmak, ortak çalışmalar yürütmek, yardım kuruluşlarıyla ortak kampanyalar, çalışmalar yapmak.

8) Dernek amaçlarına uygun olarak kendi alanında ve diğer alanlarda oluşturulmuş platformlara üye olmak, platform kurmak veya platformların kuruluşuna katılmak.

9) Maddi olanakları yetersiz olan engellilere parasız ilaç, araç ve gereç sağlayabilmek için girişimlerde bulunmak,

10) Engellilerin istihdamı konusunda var olan yasal düzenlemelerin uygulanması, engellilerin çalışma hayatına daha fazla katılımı, çalışma koşullarının ve diğer sosyal haklarının geliştirilmesi için çalışmalar yapmak.

11) Yasalarda değişiklik yapılması için teklifler hazırlamak, yasa hazırlıklarına katkı vermek, siyasi partiler ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla görüşmeler yapmak, kamuoyu oluşturmak.

12) Temel eğitimden başlayarak, mesleki ve kişisel gelişim alanlarında engellileri desteklemek, eğitim vermek, eğitim almalarına yardımcı olmak, eğitimlerini sürdürmeleri için burs vermek, verilmesine yardım etmek.

13) Engellilerin spor, kültür ve sanat yönünden gelişimini desteklemek, bu hedefe dönük girişimlere katılmak, ortak olmak; eğitim almalarına yardımcı olmak, kurslar, atölyeler açmak; becerilerini sergilemeleri için kulüp vb. oluşumlar kurmalarına yardımcı olmak, kurulmuşları desteklemek, turneler, turnuvalar, yarışmalar düzenlemek, düzenlenenlere katılmak, katılımı sağlamak için çalışmak.

14) Engellilere yönelik her türlü bilimsel çalışmaya katılmak, bilimsel kuruluşlarla, üniversitelerle, araştırma merkezleriyle işbirliği yapmak, ortak çalışmalara katılmak, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların sağladığı olanaklarla projeler hazırlamak ve bunları ilgili mevzuat çerçevesinde uygulamak.

15) Başkalarının yanında çalışma olanağı bulamayan engelliler için korumalı dâhil işyerleri açmak, kooperatifler kurmak, kurulmuş kooperatiflere katılmak,

16) Yoksul üyelere, engelli vatandaşlarımıza sağlanan olanaklar çerçevesinde ve gıda bankacılığı kapsamında gıda, giyim, temizlik malzemesi, yakacak, kira, barınma, konut, ev eşyası vb ayni veya nakdi nitelikte yardımlar yapmak, yapılmasına aracılık etmek.

17) Derneğe gelir elde etmek, dernek bünyesinde gerçekleştirilen mal ve hizmetlerin piyasaya sunulmasına olanak sağlamak, engelli vatandaşlarımıza iş olanağı yaratmak üzere iktisadi işletmeler kurmak.

18) Amaca uygun çalışmalar yürütmek için taşınır ve taşınmaz mallar edinmek.

19) Derneğin amaçları doğrultusunda ülke genelinde örgütlenmesi, diğer engelli örgütleriyle iş ve güç birliğinin geliştirilmesi doğrultusunda çalışmalar yürütmek.

20) Kurban bağışı kabul etmek, kesimini yaptırmak ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak

21) Kurban bağışını ayni ve/veya nakdi olarak almak, ayni kurban bağışını ayni yardım makbuzu ile nakdi kurban bağışını ise bankalar aracılığıyla kabul etmek

bottom of page